Aktualne przepisy prawne dotyczące legalizacji zbiorników paliw: co muszą wiedzieć właściciele firm?

Legalizacja zbiorników paliwowych to proces, który może wydawać się skomplikowany dla wielu właścicieli firm. W Polsce obowiązują konkretne przepisy prawne, które muszą być przestrzegane przez przedsiębiorców, aby uniknąć kar i innych konsekwencji prawnych. Treść

Legalizacja zbiorników paliwowych - dla kogo jest obowiązkowa?

Legalizacja zbiorników paliwowych jest obowiązkowa dla baz paliwowych, na stacjach paliwowych jest fakultatywna. Zgodnie z polskim prawem, legalizacja zbiorników paliwowych jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, która wiąże się z przechowywaniem paliw. Legalizacja polega na sprawdzeniu przez uprawniony podmiot, czy dany zbiornik spełnia wymagania techniczne oraz czy jego użytkowanie nie zagraża środowisku i zdrowiu ludzi. Proces ten powinien być przeprowadzany co najmniej raz na 11 lat, a w przypadku nowo zakupionych zbiorników - przed ich pierwszym użyciem. Nieprzeprowadzenie legalizacji może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę wysokich kar finansowych oraz odpowiedzialnością karną.

Jak przebiega legalizacja zbiorników paliwowych?

Aby zbiornik paliwowy mógł być zalegalizowany, musi spełniać szereg wymagań technicznych określonych w polskim prawie: posiadać ważną decyzję o zatwierdzeniu typu, wydaną przez Główny Urząd Miar. Przede wszystkim, zbiornik musi być wykonany z materiałów odpornych na działanie paliw oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed wyciekiem. Ponadto, powinien być wyposażony w systemy kontroli poziomu paliwa, zapobiegające jego przelewaniu się oraz umożliwiające szybką detekcję ewentualnych awarii. Ważne jest również, aby zbiornik był umieszczony na odpowiednio przygotowanym podłożu oraz posiadał niezbędne atesty i certyfikaty potwierdzające jego jakość.

Procesem legalizacji zbiorników paliwowych na Śląsku zajmuje się nasza firma. Legalizacja obejmuje szereg czynności, takich jak kontrola stanu technicznego zbiornika, sprawdzenie szczelności oraz zgodności z normami. Celem jest zapewnienie, że zbiornik jest w pełni bezpieczny i gotowy do użytku. Po przeprowadzeniu kontroli technicznej zbiornika oraz sprawdzeniu jego dokumentacji, uprawniony podmiot wydaje stosowne świadectwo legalizacji, które przedsiębiorca musi przechowywać wraz z innymi dokumentami dotyczącymi zbiornika.